1927 Main Apne Dost Amir Chand Ko Likha Patar (Urdu).
Amir Chand us wakat America main thai