7.4 Chitar prichayai

Bombay main lagaye Hunar Nagar nami numaish ko lai kar bahut hee satik comment diyai hain. Yeh Maharathi( Delhi) main March 1928 main shapa tha.