8.11 "1919 Marshal law Kai Shaheed"

Jallianwala Bagh kai bad sare Punjab par
Miltiary Rule lagu kar diya tha ,
bachon tak ko phansian dee gayee thee.
Shaheed Khushi Ram un main se ek thai.