8.5 Sufi Amba Parshad

Yeh Lekh Feb 1928 main Chand ( Allahabad)
kai Phansi Ank main chhapa tha.
Desh Bhagton kai Jiwan Charitar ko samjhana samjhana Jaroori hai.