Saheed Ashfaq Ula Khan ka patar phansi kothri sai Dec 1927